Visie van IKC de Westhoek

 

Wie zijn wij……

Ons Integraal Kindcentrum biedt opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 12/13 jaar in een veilige vertrouwde omgeving. Er is een doorgaande leerlijn en één pedagogisch beleid.

Wij zijn een openbaar Kindcentrum en omdat identiteit veel meer is dan levensbeschouwelijke identiteit besteden wij aandacht aan diversiteit in onze lessen en geven wij met ons gedrag het juiste voorbeeld. In onze onderwijsprogramma’s besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. Ook de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit en ieders rol in de maatschappij, krijgt bij ons de aandacht. Wij handelen vanuit respect en verbinding. Onze kernwaarden zijn:

In al ons handelen zijn deze kernwaarden voelbaar en zichtbaar.

Zowel voor als na schooltijd worden er uitdagende activiteiten aangeboden.

In en om de klas volgen we het kind en kijken wat nodig is om zich te kunnen ontplooien. Niet het eindproduct staat centraal, maar het leerproces en de ontwikkeling van het kind. Daarom maken we gebruik van eigentijdse methodes en durven wij hierin ook onze eigen keuzes te maken, kijkend naar de kinderen. We willen graag oprecht samen met het kind ontdekken welke talenten het kind in huis heeft, zodat we deze talenten kunnen versterken en uitbouwen.
Onderwijs in het Engels is een onderdeel van ons aanbod.

De vorderingen van de kinderen worden geregistreerd in een doorgaande lijn van groep 0 t/m 8. Ook worden er toetsen afgenomen om ons beeld van de leerlingen scherper te stellen. Algemene toetsen zijn richtinggevend en niet bepalend. Het deskundig oordeel van de medewerker en het team is doorslaggevend in beslissingen die genomen worden.
Kinderen leren om zelfstandig keuzes te maken en tevens om te gaan met eigen verantwoordelijkheid voor het werk. Daarom werken we in de onderbouwklassen met planborden en is er vervolgens in de midden– en bovenbouw een werkstructuur waarin dagtaken een belangrijke rol innemen. Het bevorderen van zelfstandigheid en het aanleren van zelfstandig werken biedt de medewerker ook kansen om individueel of groepsgewijs kinderen persoonlijke aandacht te geven. Wij willen als team onze kinderen veel mogelijkheden bieden, daarom bouwen wij onze expertise uit om extra begeleiding te kunnen geven aan leerlingen die op enig gebied behoefte hebben aan ondersteuning of juist verdieping of verbreding.

Het team staat open voor vernieuwingen, maar houdt voor ogen dat we in het belang van de kinderen werken. Onderwijskundige ontwikkelingen en keuzes die we maken worden in het team regelmatig besproken. Ook met ouders. We claimen nadrukkelijk ruimte voor individuele inbreng en kwaliteiten van ons personeel. Er wordt geleerd van en met elkaar door ervaringen te delen en eigen opvattingen en werkwijzen ter discussie te stellen. We informeren elkaar over bijzonderheden van kinderen, willen onderling in gesprek zijn en luisteren naar kritiek van anderen. Ook voor medewerkers geldt dat we onze talenten versterken en ontplooien.

Kinderen worden positief benaderd met oog voor ieders eigenheid. Respect is voor ons allen een centraal begrip: respectvol omgaan met elkaar op school, met ouders en met alles wat leeft vanuit een behoeft aan verbinding.
Iedereen bij Wijzer hoort erbij en wordt gestimuleerd zich te ontwikkelen tot een kritische Wijzerburger die een persoonlijke bijdrage levert aan de minimaatschappij.

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische aandachtspunten zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 

Delen: